Thursday, 22 May 2014

St. Edith Stein/Sw. Edyta Stein

I have sent the following text to Polish Pretend Son for fixing, as it is probably incomprehensible to the vast majority of Poles. However, his computer is on the fritz, and he might not be able to do it. If any of my Polish readers would like to take a shot at turning it into proper Polish, that would be great. I asked B.A. if we could spare money for a proper translator, and to make a long story short, he said no.

This reminds me of a pal living in Continental Europe, an excellent writer, who refused to speak the local language. Why this was, was a mystery to many. Finally I told her it was because she was so wedded to her excellent, lyrical grasp of English that she hated the idea of sounding stupid in any other language. She giggled.

The sad part of language learning is that for a long time you are going to sound stupid to yourself, and possibly to others, although come to think of it I never think people learning English sound stupid. I always think they sound delightful and original. Poles with an imperfect grasp of English come up with some really cool sentences. And English stuffed into Polish sentence structures is awesome. Occasionally they will correct your English, too, as in the deathless "That's not a soup; that's a cream."

Well, that cheered me up. Here is my translation so far, with the English underneath:


Niektórzy mądrzy seminarzyści są zaproszeni przez swoich przełony na naukową filozofię zamiast kontynować ich szkolenia w zakresie teologii. Ale szkolenia w zakresie filozofii może pomogać komuś ostatecznie wezwany na Boga do zostania zawodowy theologiem zostać lepszym teologiem. Na przykład Św. Tomasz z Akwinu jest piewszym wielkim średniowieczynym teologiem który studiował dzieła z starożytny greckiego filozofa Arystoteles. Zarówno Św. Teresa Benedykta od Krzyża jako Św. Jan Paweł II studiowali prace dwudziestowiecznego niemieckiego filozofa Edmunda Husserla. Ponieważ Św. Tomasza przecztyał Arystoteles mógł dać Kościołowi swoją cudowną Summę Teologiae. Ponieważ Św. Teresa Benedykta od Krzyża i Św. Jan Paweł II studiował działa Husserla, potrafili dać światowi teologię kobietości. Szukali rozumieć co to jest Bóg uczy o kobietością. Zarówno w Piśmie Świętym jak w tworzeniu.

[Some clever seminarians are asked by their superiors to study philosophy instead of continuing their theological training. However, philosophical training can help someone ultimately called by God to become a professional theologian to become a better theologian. Saint Thomas Aquinas for example, is the first great mediaeval theologian to have studied the works of the Ancient Greek philosopher Aristotle. Both Saint Teresa Benedicta of the Cross and Saint Jan Paweł II studied the works of the 20th century German philosopher Edmund Husserl. Because Saint Thomas Aquinas studied Aristotle, he was able to give the Church his great Summa Theologiae. Because Saint Teresa Benedicta of the Cross and Saint Jan Paweł II studied Husserl, they were able to give the world a theology of woman. They sought to understand what it is God teaches about woman, both in Scriptures and through creation.]

CZ. 2

Święta Teresa Benedykta od Krzyża jest szerzej znana jako Św. Edyta Stein, i dla ułatwienia, będę ją nazwała Święta Edyta . Rozmowię Cię trochę o jej życiem a potem o jej teologią kobietości. Jestem pewna, że wiedzujecie więcej o życiem Św. Jana Pawła II niż ja, więc zamiast powtarzanie co słuchacie całe wasza życia, idę po prostu jego teologii kobietości.

Św. Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu—wtedy nazywał Breslau—w 1891 r. Ona była najmłodszym dzieczkiem w niemieckiej żydowskiej rodzinie. Jej rodzice nie byli bogaci ale potem jej ojciec umarł, jej matka opanowała zarządzanie interesem rodzinnym i doszła do bogactwa. Pani Stein była pobożnej żydowką, ale jej córka Edyta szybko została ateistą.

Jako uczeń szkoły średniej i jako studentka na uniwersytecie Św. Edyta walczyła o głosy na kobiety. W tym czasu Wrocław był cześciąNiemiec, i tego nie do 1919 r, kiedy Edyta ma 28 lat, że e Niemki były uważane za równe mężczyznom zgodnie z prawem. Feminiści utrzymywali, że kobiety są całkowicie taki sam jak mężczyźni i dlatego powinien równać się. Tradycjonaliści utrzymywali, że kobiety różnią się kardynalnie od mężczyzn i dlatego nie powinien równać się. Konstytacja Niemiecka na 1919 r oświadczyła, że męczyżni i kobiety równają się zgodnie z prawem, ale nie zajmowała się pytaniem różnicy. Edyta siebie póżniej odpowie na to pytanie.
Rodzina Stein została dostać bogata, że Edyta i jej sióstra Erna mogły uczęszczać na uniwersytecie. Były wśród pierwszych kobiet zapisanych na uniwersytecie we Wrocławiu. Św. Edyta uczyła się psychologię, ale ostateccznie wątpiła, śe jego teorie są opieranew w istocie rzeczy. Podczas jej drugiego roku, odkryła pismo filozoficzne Edmunda Husserla i decydowała spędzić semestr przy studiowaniu z nim. Przyjechała do Gottingen na 1913 r i stała jednym z najlepszych studentów Husserla.

[Part 2:

Saint Teresa Benedicta of the Cross is better known as Saint Edith Stein, and for simplicity I will call her Saint Edith. I will tell you a little about her life and then about her theology of woman. I am sure you know more about the life of Saint Jan Paweł II than I do, so instead of repeating what you have heard all your lives, I will go straight to his theology of woman.

Saint Edith Stein was born in Wrocław—then called Breslau—in 1891. She was the youngest child in a German Jewish family. Her parents were not wealthy, but after her father died, her mother took over the management of the family business and became rich. Mrs Stein was a religious Jew, but her daughter Edith soon became an atheist.
As a secondary student and as a college student Saint Edith fought for votes for women. At that time Wrocław was part of Germany, and it was not until 1919, when Edith was 28, that German women were considered equal to men under the law. Feminists had argued that women were fundamentally the same as men and therefore should be equal. Traditionalists had argued that women were fundamentally different from men and therefore should not be equal. The 1919 German constitution declared that men and women were equal under the law, but did not address the question of difference. Edith would later answer that question herself.

The Stein family became rich enough that Edith and her sister Erna could go to university. They were among the first women to go to the University of Wrocław. Saint Edith studied psychology but eventually doubted its theories were based in truth. In her second year she discovered the philosophical writings of Edmund Husserl and decided to spend a semester studying with him. She arrived in Göttingen in 1913 and became one of Husserl’s best students. ]

Św. Edyta postanawiła zostać w Gottingen, ale jej studia przewano w 1914 r przez wybuch pierwsza wojny światowej. Wróciła do Wrocława dła kształczenia medycznego i została pielęgniarka. Spędziła cześci wojennego pielegniarstwa w szpitalu i innej cześci przy pracowaniu nad jej pracą doktorską. Osiągnęła tytuł doktora summa cum laude w 1916 r. Następnie została asystenką Husserla, zastępując w tej roli swoja kolegę Adolfe Renach, który także był studentem, ale wyruszyła na wojne.

Edyta była przywiążana Husserlowi ale miali frustrową relację pracującą. W 1918 r wróciła do jej rodziny we Wrocławiu kontynuować swoje dział. Coraz bardziej zainteresowana chrzeszijaństwem, chodziła do synagogi żydowskiej z maktą ale też do mszy świętiej na miejscowych kościele parafialnych. W 1921 odkryła autobiografię Św. Teresy z Avila u kolegów. Czytała nią w całe nocy I w rano powiedziała “To jest prawda.” Była ochrzczona w kościele rymskokatolicki w 1 stycznya 1922r.

Jej życie przemieniło się dramatycznie. Najpierw, jej chrzest stwarzało napięcia w swojej rodzinie, która już cierpiała przez wzrost wrażliwości antyżydowskiej Niemczech. Jakaś z jej rodziny uznawali konwersję Edyta jako zdrada, i jej matka martwiła się szczególnie. Drugi, Edyta zaczęła uczyć w szkoly uczennic i instytucie kobiet nauczycielski zarządzany przez dominikańskie siostry. Edyta była popularną nauczycielką, jednak znana być surowa i wymagająca. Śłubowała prywatne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, i miała regularny plan modlitwy i mediacji. Jej naukowa praca teraz skupiła na takich katolickich pisarzach jak John Henry Newman i Sw. Tomasza z Akinu, i ona zaczęła być znana publicznie jako ważny katolicki myśliciel.

Jej największe pragnienie było zostać karmelitanką, jak Św. Teresa z Avila, ale jej przewodnicy duchowi nie pozwoliliby temu. Najpierw, nie pomyśleli, że Edyta była katoliczką wystarczająco długo. Drugi, wiedzieli, że to bolałoby żydowskiej matce Edyty. Na trzecim miejscu, pomyśleli, że Edith może pomagać Kościołowi więcej przez pozostawanie na świecie, pisanie i wygłaszanie wykładów. W 1927 zaczęła wygłaszać wykłady na temat kobiet i edukacji kobiet. Z podnoszeniem się niemieckiego narodowego socjalizmu, energicznie przytoczyła argumenty przeciw nazistowskiemu pomysłowi, że jedyny cel Kobiety miał mieć dzieci dla stanu. W 1931, objęła pozycję przy Pedagogicznym Instytucie Münster

[Saint Edith decided to stay in Göttingen, but her studies were interrupted in 1914 by the First World War. She returned to Wrocław for medical training and became a nurse. She spent part of the war nursing in a hospital and part working on her doctorate. She received her doctorate summa cum laude in 1916. Following this, she became Husserl’s personal assistant, replacing her friend and fellow student Adolf Renach, who was away fighting.

Edith was devoted to Husserl, but they had a frustrating work relationship. In 1918 she returned to her family in Wrocław to continue her own work. Increasingly interested in Christianity, she went to the Jewish synagogue with her mother but also to holy Mass at a local parish. In 1921 she found the autobiography of Saint Teresa of Avila at a friend’s home. She read it all night and in the morning said, “This is the truth.” She was baptized in the Roman Catholic Church on January 1, 1922.

Her life changed dramatically. First, her baptism created tensions within her family, which was already distressed by the rise of anti-Jewish feeling in Germany. Some of her family saw Edith’s conversion as a betrayal, and her mother was particularly upset. Second, Edith began to teach at a girls’ school and women’s teaching institute run by Dominican sisters. Edith was a popular teacher, though known to be strict and challenging. She took private vows of poverty, chastity and obedience, and had a regular schedule of prayer and mediation. Her scholarly work now focused on such Catholic writers as John Henry Newman and St. Thomas Aquinas, and she began to be known publicly as an important Catholic thinker.

Her dearest wish was to become a Carmelite nun, like Saint Teresa of Avila, but her spiritual directors would not allow this. First, they did not think Edith had been a Catholic long enough. Second, they knew this would cause great suffering to Edith’s Jewish mother. Third, they thought Edith could help the Church more by remaining in the world, writing and giving lectures. In 1927 she began giving lectures on women and women’s education. With the rise of German National Socialism, she vigorously argued against the Nazi idea that the sole purpose of Woman was to have babies for the state. In 1931, she took a position at the Pedagogical Institute in Münster.]

5 comments:

Anonymous said...Dear Seraphic,
Aquinas isnt the first great med. theol - Albert the Great, Bonaventure, and if you are generous perhaps Phillip the Chancellor, and Alexander of Hales (all except phil being arguably great) predate Aquinas.

Just for your info...no need to publish - Im a bloke so inadmissible anyway.

Regards

Cal.

Seraphic said...

No, no. I meant that he was the first great mediaeval theologian to STUDY ARISTOTLE.

Jam said...

I dream of an Edith Stein society that would organize seminars, retreats, conferences, and some sort of journal, for intellectually-inclined women. I'm not a theologian so this isn't saying much but ES is the only writer I know of who's really speaking to the historical moment we live in.

Less importantly, I had a student named Edyta this semester and I'm pleased to see I was right in thinking her name was a cognate of Edith.

Maggie said...

Oh, I love this so far. I can't wait for the rest! I hope you post a bit each day or week, like an old serial in a magazine.

I love St. Edith!

Domestic Diva said...

What Maggie said.

Also (and perhaps you're getting to this), Edith Stein could never secure a faculty position at the university level precisely because she was a woman…in spite of the fact that all of her profs agreed that she was their most brilliant student ever, male or female. She responded to this with intelligent argument, but also by accepting it and knowing God had another good plan for her…not by burning her bra and hating all the men. What a fantastic example of the feminine genius.